Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

pro rodiče účastníků kurzu, účastníci jazykového kurzu konaném ve školním roce 2020/2021.

I. ÚDAJE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

paní Mgr. Marcela Krejčíková, se sídlem Týnec nad Sázavou 70, 257 41, Česká republika, IČ:70544026, (dále jen „správce“) je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení GDPR“ správcem, tedy osobou, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

 • tel.: +420 728 485 227
 • e-mail: krejcikova@akkrejcik.cz

 

II. SUBJEKTY ÚDAJŮ, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

Subjekty údajů, tedy fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují, jsou u správce mj.:

 • rodiče účastníků jazykových kurzů
 • účastníci jazykových kurzů – děti/studenti

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení dítěte/studenta
 • jméno a příjmení rodiče
 • kontaktní email a telefonní číslo dítěte/studenta (má-li)
 • kontaktní email a telefonní číslo rodiče
 • adresa bydliště dítěte/studenta
 • datum narození dítěte / rok školní výuky
 • typ navštěvovaného kurzu

Účel zpracování

 • Registrace a evidence dětí na jazykovém kurzu pořádaném správcem
 • Marketingové a obchodní aktivity správce

Právní základ

 • článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (údaje týkající se rodičů účastníků jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště)

 • článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nebytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (údaje týkající se rodičů účastníků jméno, příjmení, datum narození)

 • článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (údaje týkající se účastníků – dětí, fotografie)

IV. OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE

Oprávněným zájmem správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR je plnění právní povinnosti vyplývající z činnosti správce spočívající v provozování jazykového kurzu.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou pouze zpracovatelé správce (viz bod VI. dále), kteří pro správce osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené v příloze č. 1. Vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud, správní orgán).

 

VI. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatelem osobních údajů pro správce jsou:

 • MgA. Radek Medal, IČ:87170132, se sídlem nábř. J.Palacha 1078/46, Karlovy Vary, Česká republika

 

VII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

VIII. DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY, KRITÉRIA POUŽITÁ PRO STANOVENÍ TÉTO DOBY

 • Fotografie (Do odvolání souhlasu, nejdéle po dobu 3 let po skončení kurzu)
 • Osobní údaje dětí/studentů a rodičů (Po dobu trvání účasti dítěte/studenta na kurzu)

 

IX. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • právo odvolat souhlas

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů má právo požádat správce/příslušného zpracovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

 1. účely zpracování,
 2. kategorie dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, event. kritéria použitá ke stanovení této doby,
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných údajů.

 • právo na opravu osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, případně na doplnění neúplných osobních údajů.

 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky,
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků, a z dalších důvodů uvedených v nařízení GDPR.

 • právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoliv z těchto případů.

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jež správce zpracovává z důvodu nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů správce. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz

 • právo na informace ohledně provedené opravy nebo výmazu osobních údajů

Správce je povinen oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Správce neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování (tj. rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování ani profilování(tj. jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování,místa, kde se nachází nebo pohybu).

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 25.5.2018.

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2024 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů